תקנון שירות האתר www.safameshutefet.co.il

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לתקנון שירות של אתר שפה משותפת קורס (להלן: “האתר”) אשר בבעלות לילך פלג (להלן:”מפעילת האתר”). השימוש בשירות כפוף להוראות התקנון בדף זה להלן. חשוב להקפיד ולעיין בתקנון מאחר וההצטרפות לשירות מעידה על הסכמתך לתנאי התקנון המפורטים להלן. אישור המשתמש כי קרא והסכים להוראות התקנון ולא תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או בשמו כל תביעה כנגד מפעילת האתר

כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

המונח “משתמש” להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות. השימוש באתר כפוף להצהרות או תנאים נוספים שעשויים להופיע באתר ומפעילת האתר תהא רשאית להפסיק את שימוש המשתמש באתר אם לא יעמוד במי מתנאי הסכם זה.

תנאי שימוש אלה באים להוסיף ובכל מקרה לא לגרוע, מכל הסכם ו/או הסדר ו/או התנאה אחרים שקיימים בין המשתמש לבין מפעילת האתר. לגבי המשתמש יחולו בנוסף לתנאי שימוש אלה גם ההוראות ותנאי השימוש המופיעים באופן נפרד בהזמנת השירות, אשר תיחתם מול מפעילת האתר.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תקנונים נוספים למוצרים ספציפיים כלשהם ו/או שירותים נוספים, ובמקרה כזה תגברנה הוראות כל תקנון מיוחד שתקבע מפעילת האתר על הוראות תקנון זה. מפעילת האתר תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד מתן השירות.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם (AS-IS) בהתאם להחלטות מפעילת האתר. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השימוש באתר. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, ובשירותי האתר יעשו על אחריות המשתמש בלבד.

בתנאים אלה, המונח “תוכן”, או “תכנים” כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): תמונו,  צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

כיצד מצטרפים לשירות?

תהליך ההצטרפות לשירות הוא באמצעות הרשמה באתר ותשלום עבור השירות הנבחר.
מתן השירות מותנה במסירת פרטים נכונים ומדויקים של הפונה. המנוי יחל לקבל את השירות רק לאחר תהליך אימות נתונים והסכמה לתנאי ההצטרפות והשימוש בשירות המפורטים בתקנון זה.

מהו השירות שמספק האתר?

אתר שפה משותפת קורס (להלן: “האתר”), הינו אתר ברשת האינטרנט, המפעיל ומנהל מערכת של שיעורים מצולמים ו/או מוקלטים בתחום ההורות ומאפשר לצופה למידה דרך הקשבה וצפיה בסרטים.

המשתמש יעשה שימוש באתר ובמערכותיו לצורך אישי בלבד ולא לצורך מסחרי כלשהו

באתר מותקנת מערכת המשמשת להתקשרות ישירה בין המשתמש לבין שיעורי הקורס השונים וכן למידע כתוב, סרטונים ועוד.

המשתמש מסכים כי הוא מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את מפעילת האתר מכל אחריות בעניין זה.

יש להבהיר כי באישור המשתמש כי קרא את תקנון האתר יש משום הסכמה מפורשת כי הן בעלי האתר והן המוסדות אליהם נשלח המידע על ידי המשתמש כגון כתובת הדואר האלקטרוני, הטלפון, כתובת מגורים וכדומה, רשאיות לשלוח למשתמש חומר פרסומי וזאת כל עוד לא ביקש המשתמש להסיר את שמו מרשימת הדיוור של מפעילת האתר.

האתר לא יהיה אחראי לשום נזק שייגרם למשתמש עקב שימוש של מפרסם כלשהו בכתובת הדואר האלקטרוני ששלח לו, בטלפון או בפלאפון, בכתובת המגורים או בכל פרט מידע אחר אודות המשתמש ששלחת ביוזמתו.

שימוש במידע המצוי באתר

מפעילת האתר תוכל לעשות שימוש במסגרת המידע שנמסר באתר בעת הרישום לשרות לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שמפעילת האתר מציעה ו/או תציע במסגרת השירות למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מהמשתמשים בשירות.

על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין אותו ואשר מסופקים על ידי מפעילת האתר ו/או על ידי צדדים שלישיים לרבות חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של בעלי האתר, וכן פעילויות הקשורות עם שותפיהם העסקיים, . במקרה זה מפעילת האתר תהיה רשאית להביא לידיעת המשתמש מידע כאמור: 1) לכתובת מגוריו או לכתובת אחרת 2) לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידו 3) לצג הטלפון הסלולרי שלו באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון (sms).

אם אין ברצון המשתמש לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, יוכל המשתמש להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה כאמור.

לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המנוי אישית באופן שמי.

פרטיות השימוש באתר:

כמו כן, האתר מתחייב לא להעביר את פרטיך לידי גורמים שלישיים ללא הסכמת המשתמש המפורשת.

יש להבהיר כי במידה והמפרסם מינה גורם כלשהו לקבלת הפניות, כגון משרד פרסום, ההפניה מועברת גם לשלוח זה של המפרסם.

מידע אודות המשתמש נאסף דרך קבע לצרכים סטטיסטיים ולצרכי הגנה על האתר לא ייעשה שימוש במידע זה שיש בו כדי להפר את פרטיות הגולש, אלא לצורך הגנת האתר במידה והמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר ו/או ביצע עבירה כלשהי ו/או או ביצע פעולה שיש בה כדי לפגוע באתר או במשתמשים אחרים.

שימוש פרסומי עם חברת גוגל
כדי להתאים הצעות שיווקיות ולפרסם מידע למבקרי האתר אנו רשאים להשתמש בכלי הפרסום של גוגל:
שיווק מחדש Remarketing : מציג למבקרי האתר מודעות פרסומת באתרי צד שלישי הקשורים עם גוגל.

פרסום זה מתבצע ע”י קובצי Cookies ,קובץ קטן, שנשמר במחשב שלך ומכיל מידע לגבי פעילות הגלישה שלך ומאפשר להציג לך מודעות ( באתרי צד ג’ ) על בסיס ביקורי העבר שלך באתר האינטרנט שלנו.

ניתן לבטל את השימוש של גוגל בקבצי Cookies ע”י שינוי הגדרות בדפדפן שלך. רוב הדפדפנים מאשרים כברירת מחדל קבלת קבצי Cookies אולם תוכל לשנות זאת . הוראות כיצד לעשות זאת רשומות בעמודי העזרה של הדפדפן שלך.

מידע כיצד מבקרי האתר יכולים לבטל השימוש של גוגל בקבצי Cookies ניתן לקבל מגוגל בכתובת :
www.google.co.il/settings/ads

הגבלת השימוש באתר

המשתמש מתחייב לא להשתמש בשירות כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם למסמך זה.

מפעילת האתר רשאית להסיר את המשתמש מהמערכת במידה ויתגלה שימוש שכזה.
הוראה זו לא תגרע מכל זכות שתהיה למפעילת האתר לפעול כלפי המשתמש במקרה של הפרות ו/או נזק שיוכח כתוצאה מהפרה זו.

כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של מפעילת האתר על פי כל דין, במקרים בהם מפעילת האתר תחשוש כי השימוש בשירות אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהיה מפעילת האתר רשאית להתחקות אחר השימוש אותו יעשה בשירות, למנוע ממנו גישה לשירות, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותו בשירות לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של מפעילת האתר, כי הם נפגעים מפעילותו המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר מפעילת האתר תמצא לנכון.

אבטחת מידע

מפעילת האתר תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המנוי, עם זאת מפעילת האתר אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המנוי הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטה.

 

הגבלת אחריות של מפעילת האתר

מפעילת האתר וכל גורם אחר הקשור באספקת השירות, אינם אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש ו/או צד ג’ כלשהו, כתוצאה מקבלת השירות, ו/או משימוש במידע הניתן במסגרתו, ו/או בכל חלק ממנו ו/או מהסתמכות עליו.

כל המידע באתר אודות הגופים המפרסמים בו או בקישורים מהאתר לעמודים שונים שאינם מהווים חלק מהאתר עצמו הוא באחריות אותם גופים עצמם ולא באחריות מפעילת האתר. המשתמש לא יוכל לבוא בטענות אל האתר במקרים של חוסר דיוק או הטעייה בחומר המפורסם ע’י הגופים המפרסמים באתר.

יש לציין כי האתר אינו מפרסם את התכנים המופיעים בקישורים מהאתר ואינו שולט או מבקר אותם.

לפיכך, בביצוע פעילות במסגרת השירות ובהסתמכות על כל תוכן ו/או מידע המתקבלים במסגרתו המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיו הנובעות ו/או מסתמכות על פעילותיו בשירות ו/או על כל תוכן ו/או מידע המתקבלים באמצעותו.

זכויות קניין רוחני

המנוי מצהיר כי התוכנה, המידע, הסרטים, התכנים והתיעוד הקשור בשרות הם קניינן של מפעילת האתר. מוצהר בזאת כי אין המשתמש רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות למפעילת האתר ו/או לצד ג’ כלשהו לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ופטנטים הנחשפים במהלך השרות, ללא רשות בכתב ממפעילת האתר.

המנוי מצהיר כי רכישת הקורס במידה והתבצעה על ידו או רכישת מידע אחר מן האתר הינה לשימוש אישי בלבד ואינה ניתנת להעברה לאחר לצפייה/הקשבה.
רוכש השירות יכול באופן בלתי מוגבל ובשימוש סביר לצפות /להקשיב לשיעורי הקורס ולתכנים אחרים באתר אך אינו רשאי להעבירם לאחרים או לצלם, להקליט, להוריד ולשכפל את תכני האתר לצורך פרסומם וצפייה של אחרים שלא רכשו את השירות באופן מסודר ממפעילת האתר.

כל הזכויות במידע שיופץ למשתמש על ידי מפעילת האתר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המקצועיים, זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר כאמור שייכים למפעילת האתר.

זכויות יוצרים

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב,  קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של מפעילת האתר בלבד.
אין להעתיק, להפיץ, לצטט, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמת מפעילת האתר לכך, בכתב ומראש.

סימני המסחר באתר הינם קניינה של מפעילת האתר בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

האם מפעילת האתר תשנה את השירות או תפסיק את פעולתו?

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השרות הניתן ו/או כל חלק ממנו, ללא הודעה מוקדמת. מפעילת האתר לא תישא בשום אחריות במידה ותחליט לנהוג כך. כמו כן מפעילת האתר לא תישא בשום אחריות כלפי המשתמשים או כלפי צד ג’ כלשהו אם תפסיק את השירות, לזמן מוגבל מכל סיבה שהיא. הודעה על כל שינוי כאמור תינתן באתר.

אחריות והדין החל

השירות מוצע לציבור הרחב “כמות שהוא AS IS”

מפעילת האתר לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא באחריות לטעויות ו/או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. מפעילת האתר לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג’.

המידע והייעוץ הניתנים באתר זה אינם יכולים לשמש כבסיס לכל הליך משפטי ו/או אחר.

מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי אינטרנט.

המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

כל הפעילות באתר, לרבות הזמנת שירותים, יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד. לבתי המשפט המוסמכים בחדרה ו/או בתל אביב תהא סמכות מקומית בלעדית לדון בכל דבר ועניין הנובע ו/או הקשור לשימוש באתר ו/או הנובע מהאמור לעיל.

שימוש בשם בדוי ו/או פרטים בדויים ו/או כוזבים לרבות התחזות לאדם אחר ו/או גוף אחר, מהווים עבירה פלילית, לכאורה. נגד המשתמשים בפרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים כספיים, תדמיתיים ואחרים העלולים להיגרם למפעילת האתר ו/או הפניית הפרטים למשטרת ישראל.

מובהר בזה כי טעות בהזנת נתונים כלשהם ע”י המשתמש ו/או כל פרטים אחרים הנדרשים לביצוע פעולה ו/או קבלת שירות באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות בגינה.

מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג שהוא, אשר יגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי כלשהו בכל מקרה של ביצוע ו/או ניסיון לביצוע תשלומים באופן כלשהו באמצעות האתר ו/או שימוש בלתי חוקי באתר.

פניות למפעילת האתר

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות המכון, ניתן לפנות ישירות ללילך פלג מפעילת האתר בדואר אלקטרוני, בכתובת: zugyut@gmail.com

קישורים
בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים למפעילת האתר (להלן – “אתרי צד ג) אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין מפעילת האתר לבין בעלי אתרי צד ג’ יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

אין מפעילת האתר אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג’.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג’ כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי מפעילת האתר לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר. כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר.

שונות

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים.

אזהרה: המידע הנמסר באתר אינטרנט זה הינו מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד, ויכול לשמש כמקור מידע לגולשים באתר בלבד. אין להציג מידע זה ו/או תשובות הניתנות במסגרת אתר אינטרנט זה, בפני כל גוף או גורם חיצוני ואין להסתמך עליהם לכל צורך אחר.

ייתכן כי חלק מהמידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם באתר על ידי המשתמשים. מפעילת האתר אינה אחראית למידע שמתפרסם על ידי המשתמשים והוא אינו נעשה מטעמה. מפעילת האתר לא תישא כלל באחריות למידע, מודעות ו/או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המשתמשים – ו/או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע שכזה.

לתשומת לבכם, בכפוף להליך רישום קצר בו הגולשים נדרשים למלא את כתובת האמייל שלהם, האתר יאפשר לגולשים להוסיף תגובות/הודעות מטעמם וכן לעיין בתגובות/הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים באתר (להלן – “התגובות) תוכנן של התגובות הן באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו כי מפעילת האתר אינה אחראית לתגובות, לנכונותן, טיבן ו/או איכותן ולכל נזק שיגרם לו ו/או לאחרים מפרסום התגובות ו/או מכל שימוש שיעשה על ידו בתגובות ו/או בתוכנן.

המשתמש מתחייב כי התגובות שלו באתר לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.

מובהר בזאת, כי מפעילת האתר תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, הגמור והמוחלט, לערוך ו/או למחוק ו/או שלא להציג תגובות של גולשים כאמור שיש בהן משום פגיעה בצד שלישי כלשהו ו/או שיש בהן משום הפרה של הוראת דין ו/או חיקוק ו/או המכילות לשון הרע ו/או שלפי דעת מפעילת האתר אינן מתאימות לקוד המקצועי, האתי והערכי שלה.

השימוש באתר מותנה בהסכמה של המשתמש לכל התנאים המפורטים לעיל ולהלן. בהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאים אלה, המשתמש יראה כמי שהסכים לכל התנאים כאמור והתחייב לפעול לפיהם.

במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן על אף ביטול ההוראות לגביהן נקבע כאמור.

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את מפעילת האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו.

 

קראתי את התקנון, הבנתי אותו ואת תנאיו, אני מסכים להם ומודע לכך שאחריות בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או ספקי המידע ו/או מי מהם ו/או מטעמם כפופה לתנאי תקנון זה.

 

שינוי גודל גופן